Privacy statement

Privacy statement

Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot, gevestigd aan Smidte 24 A 8407 ES Terwispel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.fysiotherapiebruinsslot.nl

Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot
Smidte 24 A
8407 ES Terwispel
06-23826028

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De Financiële afhandeling van geleverde zorg
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om zorg aan u te leveren
 • Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of declaratie aan uw zorgverzekeraar

  Geautomatiseerde besluitvorming

Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens Bewaartermijn Reden
Gegevens in het medisch dossier 15 jaar Wettelijke verplichting
Financiële gegevens 7 jaar Wettelijke verplichting
Overige informatie 1 jaar Overige gegevens, zoals b.v. e-mails, worden jaarlijks opgeschoond.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bruinsslotwim@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fysio- en Manuele therapie Bruins Slot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bruinsslotwim@gmail.com